Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door ShopHerbaOnline, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Alle prijzen worden aangegeven in Euro's, inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
1.4 ShopHerbaOnline is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten of Diensten mochten lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
1.5 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door ons zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Overeenkomst 2.1 De Opdrachtgever is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2.2 ShopHerbaOnline behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
2.3 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeftShopHerbaOnline  het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2.4 Op alle met ShopHerbaOnline gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van ShopHerbaOnline, tenzij partijen overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

Artikel 3. Levertijd 3.1 Alle door ShopHerbaOnline genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan ShopHerbaOnline bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij een plotselinge deadline dient ShopHerbaOnline schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
3.2 Overschrijding van de door ShopHerbaOnline opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 4. Betaling 4.1 In geval van niet tijdige betaling is ShopHerbaOnline gerechtigd de voor haar uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat zij alsnog betaling van het alsdan verschuldigde bedrag - inclusief eventuele rente en kosten - heeft ontvangen. Zij is niet gehouden het reeds ontvangen voorschot aan Opdrachtgever te restitueren.
4.2 Indien Opdrachtgever na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met betalen zal ShopHerbaOnlinede invordering van de factuur (incl. administratiekosten en factuur rente) uit handen geven. De met deze invordering gemoeide kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 5.1 ShopHerbaOnline behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ShopHerbaOnline aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door  ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen ShopHerbaOnline van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen ShopHerbaOnline en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 6.1 ShopHerbaOnline is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die tengevolge van een bedrijfsstillegging, -vertraging, - stoornis, of enige andere indirecte (bedrijfs)schade van Opdrachtgever of derden uit welke hoofde of van welke aard dan ook, hetgeen evenzeer geldt voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk de werking of niet werking c.q. onjuiste werking van de door haar geleverde media-productie.
6.2 De Opdrachtgever is zich bewust van de risico's die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.

Artikel 7. Overmacht 7.1 Indien ShopHerbaOnline door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
7.2 Ingeval van Overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als ShopHerbaOnline als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben 7.3 ShopHerbaOnline zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 8. Herbalife Waarborg 8.1 Wanneer u niet tevreden bent over producten, heeft u recht op terugbetaling of ruil. Bezorg het betreffende product binnen de 30 dagen na ontvangst terug aan ShopHerbaOnline , in de originele verpakking samen met een ingevuld klanten teruggaveformulier. Herbalife biedt u de keuze: ofwel het product ruilen voor een ander product, ofwel terugbetaling van de aankoopprijs. Deze garantie is niet van toepassing op producten aangekocht door Herbalife distributeurs noch op producten die werden beschadigd of verkeerdelijk werden gebruikt. De verzendkosten en de verantwoordelijkheid om het product terug te bezorgen aan zijn/haar distributeur zijn ten laste van de klant.

Artikel 9. Beëindiging Opdracht 9.1 ShopHerbaOnline is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van een opdracht te beëindigen indien er sprake is van een gewichtige reden, zoals een verstoorde relatie met Opdrachtgever, wanbetaling of een (dreigende) surséance of een faillissement van Opdrachtgever. ShopHerbaOnline is alsdan nimmer enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.
Afbeeldingen slechts ter illustratie - de producten op deze website kunnen verschillen van de uitgeleverde producten.


Artikel 10. Herbalife Distributeurs  10.0 Mensen met een Herbalife IDnr (Distributeurs/Members) is het niet toegestaan om zich te registreren of om via deze webshop herbalifeproducten aan te kopen. Zij zouden hiermee art. 10-A van de Herbalife gedragregels schenden.  Alle kosten die dit teweeg zou brengen zullen verhaald worden op de aankoper.


Artikel 11. Personen reeds onder begeleiding van een Herbalife Coach
 11.1 Personen die in begeleiding zijn van een Herbalife distributeur (coach) zijn niet de doelgroep van deze webshop. Zij worden gevraagd rekening te houden met de tijd en energie die hun coach aan hen besteed(e) om tot het gewenste resultaat te komen.  


Artikel 12. ShopHerbaOnline is een product van ShopHerbaOnline (KvK 92150799).
Enkel vertegenwoordigers van ShopHerbaOnline  zijn gemachtigd te handelen in naam van ShopHerbaOnline.

Artikel 13. Aankoop voor wederverkoop: 13.1 Deze webshop (ShopHerbaOnline.eu)  is enkel bedoeld voor verkoop aan consumenten/particulieren. Andere Herbalife distributeurs (members) en personen die de producten kopen met als doel deze door te verkopen mogen de producten NIET bestellen. Indien er een vermoeden is van een dergelijke bestelling kan ShopHerbaOnline deze bestelling eenzijdig annuleren en zal het betaalde bedrag terug gestort worden.

13.2 Natuurlijke- of rechtspersonen die producten bestellen bij ShopHerbaOnline met als doel om deze door te verkopen zijn aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade ,zowel financieel als alle andere, die ShopHerbaOnline daardoor oploopt. 
Elke schade opgelopen door ShopHerbaOnline zal dan ook terug gevorderd worden aan de veroorzaker.

Artikel 14. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden is de koper akkoord om zijn goederen te ontvangen van de volgende Onafhankelijke Herbalife distributeur: Mike Alsemgeest. Deze distributeur maakt deel uit van de ShopHerbaOnline (KvK 92150799). De koper is akkoord met de begeleiding eigen aan de ShopHerbaOnline. 

 

Collapsible content

Hoe werkt Herbalife?

Wat is Herbalife precies?

Herbalife is een wereldwijd voedings- en wellnessbedrijf dat zich richt op het verbeteren van voedingsgewoonten en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Sinds 1980 levert Herbalife wetenschappelijk onderbouwde producten zoals maaltijdvervangende shakes, voedingssupplementen, snacks en sportdranken.

Waarom kiezen voor Herbalife?

Herbalife-producten zijn ontworpen om je te helpen bij gewichtsbeheersing, energie en algehele gezondheid. Ze zijn ontwikkeld met de input van voedingsdeskundigen, en bieden optimale voedingswaarde door een rijkdom aan eiwitten, vitamines en mineralen.

Hoe werkt het programma van Herbalife?

Het programma bestaat uit twee fases: eerst vervang je twee maaltijden per dag door Herbalife shakes om je streefgewicht te bereiken. Daarna ga je over op de stabilisatiefase, waarbij je één maaltijd per dag vervangt om je gewicht te behouden.

Wat zijn de ervaringen met Herbalife?

Wat zijn de ervaringen met Herbalife?

Bij ShopHerbaOnline hebben we talloze positieve verhalen ontvangen van tevreden klanten die Herbalife-producten gebruiken. Hier zijn enkele expliciete voorbeelden:

  1. Cynthia: "Sinds ik Herbalife gebruik, voel ik me energieker en fitter dan ooit tevoren. Mijn bloedwaarden zijn aanzienlijk verbeterd en ik heb meer vitaliteit in mijn dagelijks leven."
  2. Peter: "Dankzij de Herbalife shakes heb ik mijn streefgewicht bereikt en voel ik me geweldig. De begeleiding van mijn distributeur was fantastisch en hielp me gemotiveerd te blijven."
  3. Anthony: "Ik begon met Herbalife om mijn dieet te verbeteren en merkte al snel dat ik minder honger had en meer energie. De producten passen perfect in mijn drukke levensstijl."
  4. Aad: "De ondersteuning van mijn Herbalife Onafhankelijke Distributeur was cruciaal. Dankzij hun adviezen en aanmoediging heb ik niet alleen mijn gewicht onder controle gekregen, maar ook een gezondere levensstijl omarmd."

Deze ervaringen tonen aan hoe effectief Herbalife kan zijn bij het verbeteren van de algehele gezondheid en welzijn. Klanten waarderen vooral de persoonlijke begeleiding en de kwaliteitsproducten die hen helpen hun doelen te bereiken.

Probeer het zelf en ontdek de voordelen van Herbalife bij ShopHerbaOnline. Onze klanten staan altijd klaar om hun positieve ervaringen te delen en jou te ondersteunen op je gezondheidsreis.

Is Herbalife gezond?

Is Herbalife echt zo gezond als mensen zeggen?

Herbalife wordt vaak geprezen om zijn gezondheidsvoordelen, maar is het echt zo gezond? Herbalife producten, zoals de Formula 1 shakes, bevatten een mix van eiwitten, vitaminen en mineralen die kunnen bijdragen aan een gezonde levensstijl. Volgens gebruikers kunnen de producten helpen bij gewichtsverlies en het verhogen van energieniveaus​ 

Lieke de Bever benadrukt echter dat sommige Herbalife producten een hoog suikergehalte hebben en niet volledig een gebalanceerd dieet kunnen vervangen. Toch kunnen deze producten, mits correct gebruikt, bijdragen aan een betere algehele gezondheid​.

Veel gebruikers melden positieve resultaten, zoals verhoogde energie en gewichtsverlies, mede dankzij de ondersteuning van Herbalife Onafhankelijke Distributeurs.

Herbalife kan dus een waardevolle aanvulling zijn op een gezonde levensstijl, maar het is belangrijk om de producten te gebruiken als onderdeel van een gebalanceerd dieet. Raadpleeg altijd een arts of voedingsdeskundige voor persoonlijk advies.

Hoe effectief is Herbalife voor gewichtsverlies?

Herbalife biedt een reeks producten die speciaal zijn ontworpen om gewichtsverlies te ondersteunen, met name de populaire Formula 1 shakes. Deze shakes fungeren als maaltijdvervangers en zijn rijk aan eiwitten, vitaminen en mineralen. Het vervangen van twee maaltijden per dag door een shake kan helpen bij het afvallen, terwijl het vervangen van één maaltijd per dag helpt om het gewicht te behouden​ (Herbalife)​.

Veel gebruikers melden positieve ervaringen met Herbalife. Velen geven aan dat ze aanzienlijk zijn afgevallen en zich energieker voelen sinds ze de producten gebruiken. Sommigen benadrukken dat de shakes helpen om hun eetlust onder controle te houden en dat ze gemakkelijker een gezond dieet kunnen volhouden. Daarnaast speelt de persoonlijke begeleiding door Herbalife Onafhankelijke Distributeurs een belangrijke rol in het succes van veel gebruikers. Deze distributeurs bieden advies en motivatie, wat helpt om de doelen te bereiken en vast te houden​.

Hier zijn enkele reviews van gebruikers die hun positieve ervaringen delen:

  1. "Sinds ik Herbalife gebruik, ben ik meer dan 10 kilo afgevallen. De shakes zijn makkelijk te bereiden en helpen me om mijn eetgewoonten onder controle te houden. Ik voel me energieker en gezonder dan ooit tevoren."
  2. "Herbalife heeft me geholpen om mijn doelgewicht te bereiken. Met de ondersteuning van mijn distributeur was ik in staat om een consistent dieet te volgen en de shakes zijn een handige vervanging voor ongezonde maaltijden."
  3. "Ik was sceptisch toen ik begon, maar Herbalife heeft echt een verschil gemaakt. Ik ben niet alleen afgevallen, maar ik voel me ook fitter en mijn algehele welzijn is verbeterd. De begeleiding en motivatie van mijn distributeur waren cruciaal voor mijn succes."

Hoewel er soms kritiek is op het suikergehalte in bepaalde producten, kunnen Herbalife producten effectief zijn wanneer ze worden gebruikt als onderdeel van een uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl. Voor meer informatie over de effectiviteit van Herbalife voor gewichtsverlies, kun je de volledige artikelen lezen op de websites van Herbalife België.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Herbalife producten?

Collapsible row